Výdajná školská jedáleň : MŠ Študentská – Považský Chlmec, Žilina

Školská jedáleň – ZŠ Limbová, Žilina

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy sa vykonáva

deň vopred do 12,00 hod.,

v pondelok ráno do 6,30 hod.

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ, alebo jeho ochorenia,                            je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy.

Bližšie informácie získate na web-stránke školy, školskej jedálne www.zslimbovaza.edu.sk /pod „ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ“/

Kontakt: 041/ 56 81 661   alebo    +421 911 949 266

Email: vedúca školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com