Tlačivá k zápisu do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2022/2023

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/23 – Žiadosť o predprimárne vzdelávanie

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca
a
rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto
skutočnosti doručia
/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3)Príloha č.3

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2 – Príloha č.2

—————————————————–

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti – Čestné vyhlásenie

Povinné predškolské vzdelávanieOspravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole