Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti Čestné vyhlásenie

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné predložiť zákonným zástupcom vypísané a podpísané aktuálne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 1.9.2021  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Odporúčame rodičom predložiť „Oznámenie o výnimke z karantény“ (v prípade prekonania ochorenia COVID-19 u dieťaťa, v období nie pred viac ako 180 dňami) Oznámenie o výnimke z karantény

Povinné predškolské vzdelávanieOspravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole