,, ZVEDAVÉ DETIČKY – MÚDRE HLAVIČKY „


O nás :

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec.
Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou. Areál materskej školy tvorí veľký školský dvor, veľká školská záhrada vybavená rôznym školským náradím, trávnatou plochou a výsadbou okrasných stromov.

Prevádzka materskej školy : od 06:30 hod. do 16: 30 hod.
Riaditeľka materskej školy : Marcela Čamatejová
Počet tried : 2
Počet zamestnancov : 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky, 2 prevádzkove pracovníčky

Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole Limbová 30, Žilina.
Vedúca školskej jedálne : 
Ing. Mária Segiňová
Kontakt :
041/ 56 81 661

mobil: 0911 949 266

Projekty materskej školy :

 • Malí ochrancovia prírody
 • Separujte s nami- Separačik
 • Adamko – hravo – zdravo
 • Kráľovstvo ročných období

Zameranie: ochrana prírody, životné prostredie, zdravý životný štýl.

Školský vzdelávací program :

  • zameranie školy- environmentálna výchova
  • životné prostredie, kompostovanie, triedenie odpadu

Rada školy

Predseda:

 • Ing. Igor LIŠKA – zákonný zástupca

Podpredseda:

 • Mgr. Dana PRAŽIENKOVÁ – zákonný zástupca

Členovia:

 • Janka BUKVIŠOVÁ – pedagogický zamestnanec
 • Mariana ŠEFAROVÁ – nepedagogický zamestnanec
 • JUDr. Jozef AUGUSTÍN, PhD. – delegovaný poslanec MZ

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2021-2 Pov. Chlmec, Študentská,Žilina