Rozhodnutia o ne/prijatí

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2023, všetky žiadosti boli zaevidované a spracované.

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 boli zaslané do elektronickej schránky. /Na základe údajov v podanej žiadosti./

Rozhodnutia si môžete prevziať aj osobne do vlastných rúk v kancelárii riaditeľky MŠ:

v utorok 20. 06.2023 – do 16:30 hod.

v stredu 21. 06. 2023 – od 11:00 hod. do 16:30hod.

Možnosť i dohovoru termínu prevzatia telefonicky s riaditeľkou školy.

V prípade osobného neprevzatia rozhodnutia, Vám budú zaslané poštou na doručenku.