ZÁPIS

Zápis do Materskej školy na školský rok 2023/2024.

Prijímanie deti do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  v zmysle platných predpisov.

Zápis sa bude konať po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina, na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu dieťaťa.

 Termín prijímania žiadosti :  od 10. mája do 12. mája 2023

Miesto podávania žiadosti : MŠ Študentská 15/3, 010 03 Žilina

Na žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje a podpísať oboma  zákonnými zástupcami.

Osobne môže zákonný zástupca doručiť žiadosť v čase od 8.00 h. do 16:00 h. v kancelárií riaditeľky školy, alebo odovzdať poverenému zástupcovi materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke  materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len ,, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného zariadenia  poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

ŽIADOSŤ K ZÁPISU NÁJDETE TU

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci rok.

Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré : je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné- pre deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2023 ( podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádovej obci- ktorú určil zriaďovateľ školy Mesto Žilina), pokiaľ sa rodič nerozhodne pre inú MŠ.
  • deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť ( deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v  materskej škole ešte jeden školský rok).

Okrem vyššie uvedenej zákonnej  podmienky pri prijímaní detí do našej  materskej školy budú uprednostnené deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31. 08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca k žiadosti bude žiadať v školskom roku 2023/2024 aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa ma trvalý pobyt v spádovej materskej škole,( predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)
  • ktoré dovŕšia 3 roky veku k 31.08.2023,
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať MŠ  v školskom roku 2023/2024.

 

Ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť doručiť  osobne,  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy, e-mailom, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené najneskôr do 30. júna 2023.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole, alebo si môžu stiahnuť na web stránke materskej školy : www.msstudentska.zilina.sk

                                                                                                            Riaditeľka materskej školy.