!!! OZNAM !!!

Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

informácie pre rodičov

Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o
zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“)
možno získať na:

1. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti je na hranici životného minima, oznámite škole MŠ Študentská – Žilina v termíne do 22.7.2022 pracovníkovi, riad. MŠ M. Čamatejová.

Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť škole MŠ Študentská – Žilina – pracovníkovi, riad. MŠ M. Čamatejová – v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole MŠ Študentská – Žilina – pracovníkovi, riad. MŠ M. Čamatejová a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie

2. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v
domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.

Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku – nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do školy v termíne od 20.7. – do 22.7.2022 pracovníkovi, riad. MŠ M. Čamatejová.

Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni ŠJ Limbová, vedúca jedálne Ing. M. Segiňová a riaditeľovi školy MŠ Študentská, Žilina – M. Čamatejová, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole MŠ Študentská, Žilina – pracovníkovi riad. MŠ M. Čamatejová, alebo tr.uč. 2.triedy M. Pavelčíková a v jedálni ŠJ Limbová, vedúca jedálne Ing. M. Segiňová a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.

Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov. Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole…a v jedálni, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole….., v jedálni (ak sa doteraz vaše dieťa nestravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá.

Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):
– Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
– Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku vo výške 40,00 €

Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať
daňový bonus, ktorý má vyššiu hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že
poberáte daňový bonus – stravu v školskej jedálni si budete platiť.
Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vyučovania a odobralo obed.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie
príjmu bude k dispozícii na webovej stránke MŠ a v kancelárii riad. MŠ od 11.7.2022.

prílohy:

Cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022

Formular_na_posudenie_prijmu

Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným
nedorozumeniam a komplikáciám.