Zápis do Materskej školy

Zápis do Materskej školy na školský rok 2021/2022.

Prijímanie deti do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2021/2022 bude v zmysle platných predpisov, po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina, na základe podávania písomnej žiadosti

Termín podávania žiadosti :

od 12. mája do 14. mája 2021

Žiadosti podpísané obidvoma zákonnými zástupcami.

Osobne môže zákonný zástupca podať žiadosť v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárií riaditeľky školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Podmienky prijatia :

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

– pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.z. k 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov,

– ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Okrem vyššie uvedenej zákonom stanovenej podmienky sa pri prijímaní detí do našej MŠ uprednostňujú deti :

– ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať MŠ i v školskom roku 2021/2022,

– ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31. 08.2021,

– žijúce v mieste príslušného obvodu /zaradenia MŠ do spádovej MŠ/

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, prípadne vložiť do schránky na budove MŠ,

e-mailom, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke materskej školy 12. mája 2021.

Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžete stiahnuť TU – žiadosť

Online formulár na zasielanie žiadostí v termíne od 12.05. do 14.05. 2021 TU – https://forms.gle/XajFVSk7izxYxXRi9