Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,

na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 31. augusta 2021.

Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

„6.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa:

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1A1810 z 31. augusta 2021: Rozhodnutie č. 2021184391-A1810

 

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov,

napr. aj z obavy z ochorenia, v škole

počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky,

považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

 

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie: Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy

 

Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

 

 

 

 

/* článok je priebežne aktualizovaný /18.10.21/26.11.21//