Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,

na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 31. augusta 2021.

Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

„6.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa:

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1A1810 z 31. augusta 2021: Rozhodnutie č. 2021184391-A1810

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie: Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy

Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

/v časti  http://msstudentska.zilina.sk/tlaciva-na-stiahnutie /