OZNAM

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01. 01. 2020 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu

za pobyt na jedno dieťaťa a to na sumu 20,00€.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 03. 12. 2019.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020

Riaditeľstvo MŠ