KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. vydáva riaditeľka Materskej školy Študentská 15/3 v Žiline, tieto podmienky pre prijatie detí do materskej školy.

Zápis deti do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

  • od 11.mája 2020 do 15.mája 2020 v čase od 8.00 -16.00 hod. v budove MŠ.
  • Do MŠ sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Tlačivo žiadosť si môžu rodičia prevziať priamo u riaditeľky MŠ, alebo na našej webovej stránke www.msstudentska.zilina.sk

  • Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa bude bez osobnej prítomnosti detí, možnosť aj elektronickou formou.

  • Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, budú prednostne prijaté deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu.

Termín rozhodnutia o prijatí, dieťaťa do materskej školy bude zverejnený v priestoroch budovy MŠ a na webovej stránke školy koncom mesiaca máj. 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, materská škola nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

***

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – ziadost_2020

***

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zaslať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj bez osobnej návštevy vybratej materskej školy.

 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zverejnia v čase od 30.apríla do 15. mája 2020 na svojich webových stránkach online žiadosti. Vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami dieťaťa a poslať naskenované (prípadne odfotografované) e-mailom na adresu konkrétnej školy.

 

E-mailové adresy materských škôl sú zverejnené

na http://www.zilina.sk/materske-skoly/

a e-mailové adresy materských škôl pri základných školách na http://www.zilina.sk/zakladne-skoly-s-materskymi-skolami/.

 

Zasielanie on-line žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v termíne od 11.mája do 15. mája 2020.

 

Vyplnenú žiadosť je možné poslať aj elektronickou schránkou, e-mialom alebo poštou na adresu školy. V nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnenú žiadosť doručiť do školy osobne. Pri osobnom podávaní je potrebné rešpektovať:

  • priestorové možností materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

  • časové rozhranie od 8,00 hod. do 16,00 hod.

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.

 

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Informáciu o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejnia materské školy na webových stránkach koncom mesiaca máj.