Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy k 1.9.2022 na školský rok 2022/2023.

Prijímanie detí do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina,
na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov, po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina,        na základe podávania písomnej žiadosti.

Termín podávania žiadosti :  od 11. mája do 13. mája 2022

 Miesto preberania žiadosti : MŠ Študentská 15/3, 010 03 Žilina

Žiadosti podpísané obidvoma  zákonnými zástupcami.

Osobne môže zákonný zástupca doručiť žiadosť v čase od 8.00 h. do 16:00 h. v kancelárií riaditeľky školy, alebo odovzdať poverenému pedagogickému zástupcovi materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením              o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, ( potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu     o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Podmienky sú stanovené v § 59 ods.1 a 2 školského zákona č.245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Prednostne sa prijímajú

  • deti, pre ktoré sú v plnení predprimárneho vzdelávania povinné, ( dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dosiahne päť rokov veku),
  • detí na predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej materskej školy,
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • ak to kapacita materskej školy dovoľuje, prednostne sú prijímané detí s trvalým pobytom v meste Žilina.

Okrem vyššie uvedenej zákonnej  podmienky pri prijímaní detí do našej  materskej školy budú uprednostnené deti:

  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať MŠ i v školskom roku 2022/2023
  • ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31. 08.2022
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku dieťaťa.

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť podať mailom, poštou, alebo osobne.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia:

                                                                                                            Riaditeľka materskej školy.