Školský rok 2021/2022

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/2022

Nástup detí do MŠ je 2.9.2021 (štvrtok) do 8:00 hod. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Prehľad zadelených detí do jednotlivých tried bude dostupný na nástenke v MŠ.

Pri prvom nástupe detí do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné predložiť zákonným zástupcom vypísané a podpísané aktuálne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 1.9.2021  

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dieťa prichádza v sprievode jedného zákonného zástupcu.

Zákonný zástupcovia sú zodpovední za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Odporúčame rodičom predložiť  „Oznámenie o výnimke z karantény“ (v prípade prekonania ochorenia COVID-19 u dieťaťa, v období nie pred viac ako 180 dňami) Oznámenie o výnimke z karantény

Dieťa bude potrebovať:

  • prezuvky (pevnú obuv) – označené menom
  • pohodlné oblečenie – označené menom
  • náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, ochranné rúško, atď.) – označené menom
  • pyžamo – označené menom
  • 1 balík hygienických vreckoviek (do skrinky)

 

Riaditeľka MŠ.